เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง อาเซียน จีน และไทย ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
(เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต)
เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของไทย
เวทีวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารเมืองชายแดนของฮังการี
เวทีวิชาการครั้งที่ 12 เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee
เวทีวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง ยาปฏิชีวนะ : วันนี้โลกต้องทบทวนและยกเครื่องระบบสุขภาพใหม่
เวที Think Tank ครั้งที่ 12 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS
เวที Think Thank 11 เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย
เวที Think Tank ครั้งที่ 10 เรื่อง การพัฒนายะลาในบริบทใหม่ของภูมิภาค
MONITOR
คลังความรู้

ผู้เชี่ยวชาญ
Thinkers

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

พลโทเจิดวุธ คราประยูร

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
นักวิจัย

อ.อาทิตย์ ทองอินทร์

ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

อ.จิระโรจน์ มะหมัดกุล

คุณอัสมะ ตันหยงดาโอะ
วิชาการ
มัลติมีเดีย

สิ่งที่ต้องการคือ A Sense of Urgency and A sense of Purpose ที่เราต้องมีร่วมกัน และจินตนาการร่วมกันถึงอนาคต

P1258553resize2
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

รัฐบาลควรทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยสู้กับตัวใหญ่ได้ โดยที่รัฐไม่ต้องไปช่วยอะไรมาก เพียงเปิดโอกาสให้เขา สนับสนุน เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้เขาก็พอแล้ว

IMG_3714 resized
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุญแจสำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองที่เราหาอยู่ในที่มืด กุญแจในที่มืดนี้คือพลังชาวบ้าน พลังท้องถิ่น พลังประชาสังคม ซึ่งเป็นพลังที่แท้จริง แต่คนมักมองข้าม ไม่ใช่รัฐหรือชนชั้นนำในวงวิชาการซึ่งอยู่ในที่สว่างที่คนมักหันไปหา สังคมไทยมีพลังในการแก้ปัญหาอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น เราต้องเอาพลังที่เป็นจริงมาเป็นกำลังของบ้านเมืองให้มากขึ้น การเสริมพลังประชาสังคมและท้องถิ่นให้เข้มแข็งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองไทยในยุคนี้

Anek
ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การสร้างคน (พัฒนาสายพันธุ์หญ้าให้ดี) และปฏิรูปภาครัฐให้อ่อนตัวลง (สลายก้อนหินที่กดทับหญ้าให้กลายเป็นดินเป็นปุ๋ย) สองสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการ เป็นยุทธศาสตร์ และเป็นเป้าหมายที่เราพึงกระทำแล้วในตัวเอง

0vrs
อาจารย์วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สมัคร E-NEWSLETTER

Name:*
E-mail:*

พันธมิตร