รายงาน

มุสลิมอีสานต้องการครอบครองประเทศไทยจริงหรือ?
โดย นางสาว โศภนิศ อังศุสิงห์
นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

กองทหารอิรักเลวีส์ (Iraq Levies): กองทัพอัซซีเรียนผู้ปลุกกระแสชาตินิยมอิรัก (ค.ศ. 1921 – 1933)
โดย นางสาวโศภนิศ อังศุสิงห์
นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

กองทัพลิเบียแห่งชาติ (The Libyan National Army)
กองทหารเกียรติยศหรือคู่ขัดแย้งในสงครามลิเบีย?

โดย นางสาว โศภนิศ อังศุสิงห์
นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

กองกำลังประชาธิปไตยซีเรีย (Syrian Democratic Forces): พันธมิตรสหรัฐอเมริกาในสงครามซีเรีย
โดย นางสาวโศภนิศ อังศุสิงห์
นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

บทบาทของจีนในอาเซียน
กรณีศึกษามาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว

โดย นางสาว ปลายฟ้า บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

การผงาดขึ้นของชาติมุสลิม
โดย นายอุสมาน วาจิ
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

บทบาทของจีนในเอเชียกลาง
โดย นาย ปาณัท ทองพ่วง
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trend) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของประเทศไทยและสังคมไทย (ฉบับเต็ม)
โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช