โลกตะวันออก

ข่าวสาร
ผลงาน

Huaxi หมู่บ้านที่รวยที่สุดในจีน
นางสาวปลายฟ้า บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิจัย

มุสลิมในภาคตะวันออกของจีน
อุสมาน วาจิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

ปักกิ่ง "นครแห่งอนาคต"
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

บทเรียนจากแนวทางการพัฒนาประเทศของจีนเทียบกับตะวันตก
แปลจีนโดย นายเทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
นางสาวฐิตาพร จบสัญจร
ผู้ช่วยนักวิจัยเยี่ยมเยือน (Visiting Research Assistant)

ยุทธศาสตร์ ONE BELT ONE ROAD คืออะไร
นายเทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย

ข้อเสนอนโยบาย One Belt, One Road
เรียบเรียงโดย วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ผู้ช่วยนักวิจัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสิงคโปร์ในยุคบูรพาภิวัตน์ : บทเรียนต่อประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี Lee Kuan Yew School of Public Policyไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ โลกที่เปลี่ยนไป จาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 14 ตุลาคม 2558

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สนใจ สั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิ 14 ตุลา email : oct14_f@hotmail.com โทร : 0-2622-1014-5บูรพาภิวัตน์: ฤๅโลกจะกลับขั้วอำนาจ

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์จีนมุ่งลงใต้

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Multimedias