โลกตะวันตก


โฉมหน้าที่แท้จริงของทรัมป์
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ฝาง หนิง ผู้อำนวยการสถาบันรัฐศาสตร์ CASS
แปลโดย เทวินทร์ แซ่แต้ ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ทรัมป์กับบูรพาภิวัตน์
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ