ไทย

ผลงาน
เวที

เวทีวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์จากการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาสังคมไทย”
วิทยากร คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Executive 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร Download
เวทีThe Ambassadors' Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย"
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ ร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวที The Ambassadors’ Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย" โดย ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณูปการที่ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ได้ทำไว้ให้แก่ประเทศไทย
เวทีวิชาการครั้งที่ 9 เรื่อง จุดยกพลขึ้นบกในประเทศไทยของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการบริหาร สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 12 เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee
โดย คุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ (ก้อง วัลเลย์)
ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong coffee
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download

เวที Think Thank ครั้งที่ 7 เรื่อง การปฏิรูปนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์
โดย ท่านทูตสุรพงษ์ ชัยนาม
อดีตเอกอัครราชทูตไทย
ท่านทูตสมปอง สงวนบรรพ์
อดีดเอกอัครราชทูตไทย
ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ศ เกรียติคุณ.นพ.ประเวศ วะสี ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ อดีตเลขาธิการ สมช
พลโทเจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องจามจุรี A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานครฯ

   

เวที Think Tank ครั้งที่ 8 เรื่อง หนึ่งปีสปช.กับแง่คิดที่ได้และข้อเสนอที่มีต่อสังคม
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคระกรรมการกำกับทิศทางฯ
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ท่าทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30-13.30 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ