แนวคิดใหม่เพื่อสังคมสุขภาวะ

ผลงาน
ข่าวสาร
multimedia
เวที
เวทีวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง ยาปฏิชีวนะ : วันนี้โลกต้องทบทวนและยกเครื่องระบบสุขภาพใหม่
โดย แพทย์หญิงเขมรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์จากการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาสังคมไทย”
วิทยากร คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Executive 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง เด็กไทยในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก: โอกาสและความสำเร็จ
โดย คุณอินทิรา เหล่าธรรมทัศน์และคุณอิศรา เหล่าธรรมทัศน์
เด็กไทยที่ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00–18.00 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร Download