ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ผลงาน

multimedias

เวที

เวที Think Thank ครั้งที่ 12 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องการสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS โดย ศาสตราจารย์ ดร.Huang Xiaoyong อธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันคลังปัญญาและ GSCASS อีกด้วย Download

เวที Think Thank ครั้งที่ 11 เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องพัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Understanding China's Democracy : Progress and Challenges โดย รศ.ดร. Guo Jing รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science Think Tank อันดับ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน ในการบรรยายได้กล่าวถึงความคิดและโครงสร้าง "ประชาธิปไตย" ในความหมายของจีนที่แตกต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก และกล่าวถึงโครงสร้างการปกครองของประเทศจีนที่มีทั้ง "พรรค" และ "รัฐ" เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำความเข้าใจการเมืองจีน Download

เวที Think Tank ครั้งที่ 10 เรื่อง การพัฒนายะลาในบริบทใหม่ของภูมิภาค
โดยสถาบันคลังปัญญาฯ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเทศบาลนครยะลา
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ จังหวัดยะลา

เวที Think Tank ครั้งที่ 8 เรื่อง หนึ่งปีสปช.กับแง่คิดที่ได้และข้อเสนอที่มีต่อสังคม

เวทีวิชาการครั้งที่ 8 เรื่อง Futures' China
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตจีน:รุ่งหรือร่วง”
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิตเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2 เรื่อง “นโยบาย One Belt, One Road ของจีน”
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องวิเทศสโมสรส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

Download

 

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โลกเปลี่ยนขั้วกับอนาคตประเทศไทย”
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Download

     

เวที The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์ของไทยต่อดุลแห่งอำนาจใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต