รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ผลงาน
Multimedias
เวที
เวทีวิชาการครั้งที่ 12 เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee
โดย คุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ (ก้อง วัลเลย์)
ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong coffee
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download