เวทีวิชาการ เรื่อง อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือ Becoming China และพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีวิชาการเรื่อง อธิบายสังคมเสียใหม่ให้พ้นไปจากกรอบคิดตะวันตก ผ่านหนังสือ Becoming China และพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ณ ห้องการะเกด โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม.เพิ่มเติม

เวทีวิชาการ เรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม: บทบาทของกองทหารอาณานิคมอิรัก เลวีส์ (Iraq Levies) ในการสร้างชาตินิยมอิรัก ในยุคที่อังกฤษปกครองอิรัก ค.ศ. 1921-1933

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม: บทบาทของกองทหารอาณานิคมอิรัก เลวีส์ (Iraq Levies) ในการสร้างชาตินิยมอิรัก ในยุคที่อังกฤษปกครองอิรัก ค.ศ. 1921-1933 โดยนางสาวโศภนิศ อังศุสิงห์ นักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เวทีวิชาการ เรื่อง นโยบายภายในประเทศของไทย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น.สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง "นโยบายภายในประเทศของไทย" โดยมี ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมกันแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

เวทีวิชาการ เรื่อง Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปณิธาน สุขสำราญ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เวทีวิชาการ เรื่อง EEC โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง EEC โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี คุณอภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมลีโอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 28 เรื่อง Shaping the Fourth Industrial Revolution

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง Shaping the Fourth Industrial Revolution โดยมี รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์ กรรมการบริหารสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียและกรรมการสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นวิทยากรบรรยายถึงพัฒนาการและผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จากหนังสือเรื่อง Shaping the Fourth Industrial Revolution ของ Klaus Schwab และอภิปรายเรื่องท่าทีเชิงนโยบายของประเทศไทยต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ลาดพร้าว กทม. เพิ่มเติม

เวทีวิชาการครั้งที่ 27 เรื่อง การเมืองและการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง การเมืองและการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ โดยมี ศ.ดร. Dong Xiangrong ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Sciences : CASS) ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาเป็นผู้บรรยาย เพื่อทำความเข้าใจในการเมืองภายในและระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี จากมุมมองของจีน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 26 เรื่อง แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 30 ปี หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และแนวโน้มในอนาคต และเรื่อง แนวคิดการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบตะวันออก
โดย รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน๋ กรรมการสถาบันคลังปัญญาฯ และอดีตประธานสายพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (ตามลำดับ) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร พร้อมพันธุ์ 1 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.. Download
เวทีวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง ทุนนิยมไทยและทุนนิยมโลก : ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน
โดย ดร.อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารเมืองชายแดนของฮังการี
โดย อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00-21.00 น.
ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี


เวทีวิชาการครั้งที่ 12 เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee
โดย คุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ (ก้อง วัลเลย์)
ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong coffee
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download
เวทีวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง ยาปฏิชีวนะ : วันนี้โลกต้องทบทวนและยกเครื่องระบบสุขภาพใหม่
โดย แพทย์หญิงเขมรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 10 เรื่อง อำนาจของสหรัฐอเมริกากาลังเสื่อมลงหรือไม่ (สรุปจากข้อคิดของ Prof. Joseph Nye)
โดย อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 9 เรื่อง จุดยกพลขึ้นบกในประเทศไทยของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการบริหาร สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง Download
เวทีวิชาการครั้งที่ 8 เรื่อง Futures' China
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

เวทีวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์จากการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาสังคมไทย”
วิทยากร คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม Executive 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง เด็กไทยในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก: โอกาสและความสำเร็จ
โดย คุณอินทิรา เหล่าธรรมทัศน์และคุณอิศรา เหล่าธรรมทัศน์
เด็กไทยที่ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00–18.00 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 4 เรื่อง อนาคตของจีนกับแผนพัฒนาฯ 5 ปี
โดย ดร.หลี่ เหรินเหลียง
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00–16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครองเดนมาร์ก ค.ศ. 1849 : จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00–16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง พุทธโคดม : บทวิเคราะห์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
โดย อาจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต Download

เวทีวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง แนวคิดของลัทธิขงจื๊อกับระบอบประชาธิปไตย
โดย อาจารย์ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฟาร์อีสต์ โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ Download