เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทย : ภายใต้บริบทโลกใหม่และสังคมไทยที่เปลี่ยนไป
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ดร.สารสิน วีระผล ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นพ.ระวี มาศฉมาดล พลโทเจิดวุธ คราประยูร
น.อ.ภูมิใจ เลขสุนทรากร นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อ.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร