เวที Think Tank เรื่อง นโยบายการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย : ปฏิรูปตรงไหน ปฏิรูปอย่างไร

วันที่ 26 กันยายน 2561 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องนโยบายการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย : ปฏิรูปตรงไหน ปฏิรูปอย่างไร ณ ห้องประชุมแคนนา 1 โรงแรมรามา การ์เด้น เขตหลักสี่ กทม. โดยมี ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และรองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้
บทสรุปเชิงนโยบาย Download
เอกสารประกอบการบรรยาย ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ Download
เอกสารประกอบการบรรยาย คุณณิชา พิทยาพงศกร Download

เวที Think Thank ครั้งที่ 12 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องการสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS โดย ศาสตราจารย์ ดร.Huang Xiaoyong อธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันคลังปัญญาและ GSCASS อีกด้วย Download

เวที Think Thank ครั้งที่ 11 เรื่อง พัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank เรื่องพัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Understanding China's Democracy : Progress and Challenges โดย รศ.ดร. Guo Jing รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science Think Tank อันดับ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน ในการบรรยายได้กล่าวถึงความคิดและโครงสร้าง "ประชาธิปไตย" ในความหมายของจีนที่แตกต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก และกล่าวถึงโครงสร้างการปกครองของประเทศจีนที่มีทั้ง "พรรค" และ "รัฐ" เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำความเข้าใจการเมืองจีน Download

เวที Think Tank ครั้งที่ 10 เรื่อง การพัฒนายะลาในบริบทใหม่ของภูมิภาค
โดยสถาบันคลังปัญญา ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเทศบาลนครยะลา
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ จังหวัดยะลา

เวที Think Tank ครั้งที่ 8 เรื่อง หนึ่งปีสปช.กับแง่คิดที่ได้และข้อเสนอที่มีต่อสังคม
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคระกรรมการกำกับทิศทางฯ
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ท่าทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30-13.30 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

เวที Think Thank ครั้งที่ 7 เรื่อง การปฏิรูปนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์
โดย ท่านทูตสุรพงษ์ ชัยนาม
อดีตเอกอัครราชทูตไทย
ท่านทูตสมปอง สงวนบรรพ์
อดีดเอกอัครราชทูตไทย
ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ศ เกียรติคุณ.นพ.ประเวศ วะสี ผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ อดีตเลขาธิการ สมช
พลโทเจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องจามจุรี A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานครฯ

   

เวที Think Thank ครั้งที่ 6 เรื่อง ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จีนได้รับจากการปฏิรูป (ด้านเศรษฐกิจและการบริหารภาครัฐ)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเทวินทร์ แซ่แต้
อดีตประธานสมาคมนักศึกษาจีนประจำประเทศไทย และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ

       

เวที Think Thank ครั้งที่ 5 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสิงคโปร์ในยุคบูรพาภิวัตน์ : บทเรียนต่อประเทศไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี Lee kuan Yew School of Public Policy
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ


  

เวที Think Thank ครั้งที่ 4 เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จำนง สรพิพัฒน์
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ


  

เวที Think Thank ครั้งที่ 3 เรื่อง องค์กรการปฏิรูปของจีน : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
โดย ดร.หลี่ เหรินเหลียง
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-19.30 น.
ณ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ


   

เวที Think Tank ครั้งที่ 2 เรื่อง กลุ่มISIS (The Islamic State in Iraq and al-Sham)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ศิวพล ละอองสกุล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เวที Think Tank ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย : เรียนรู้อดีตเพื่อปรับตัวสู่อนาคต
โดย ดร. สารสิน วีระผล
อดีตเอกอัครราชทูต
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต