เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของไทย
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
รศ.ดร.สมเกียรติ โอสถสภา ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อ.วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์
นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร