การประชุมเวทีเครือข่ายผู้ช่วยนักวิจัยคลังปัญญา : นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

บทบาทของจีนในอาเซียน : กรณีศึกษามาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว
โดย นางสาวปลายฟ้า บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิจัยคลังปัญญา ดาวน์โหลด

บทบาทของจีนในเอเชียกลาง
โดย นายปาณัท ทองพ่วง
ผู้ช่วยนักวิจัยคลังปัญญา ดาวน์โหลด

การผงาดขึ้นของชาติมุสลิม
โดย นายอุสมาน วาจิ
ผู้ช่วยนักวิจัยคลังปัญญา ดาวน์โหลด

การประชุมเวทีเครือข่ายนักวิจัยคลังปัญญา : นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559

โครงการศึกษา "การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น "อำนาจขนาดกลาง" กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ตุรกี และบราซิล"
โดย อาจารย์จิระโรจน์ มะหมัดกุล
อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต Download ppt
Download policy brief

โครงการศึกษา "ขบวนการรัฐอิสลาม (Islamic State ; IS)ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ"
โดย อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Download ppt
Download policy brief

โครงการศึกษา "โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
โดย นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ
นักวิจัยอิสระ Download ppt
Download policy brief

โครงการศึกษา "แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก(Global Trends) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปในสังคมไทย"
โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Download ppt
Download policy brief

โครงการวิจัย "จีน : อเมริกา การขับเคี่ยวแห่งศตวรรษและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย"
โดย ศิวพล ละอองสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Download
การประชุมเวทีเครือข่ายนักวิจัยคลังปัญญา : รายงานความก้าวหน้า

โครงการศึกษา "โครงการวิจัยบทบาทของประเทศตุรกีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
โดย นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ
นักวิจัยอิสระ Download

โครงการศึกษา "ขบวนการรัฐอิสลาม (Isalamic State ; IS)ในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศ"
โดย อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Download

โครงการศึกษา "การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น "อำนาจขนาดกลาง" กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ตุรกี และบราซิล"
โดย อาจารย์จิระโรจน์ มะหมัดกุล
อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต Download

โครงการศึกษา "ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี ค.ศ.2030 ของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในกระแสบูรพาภิวัตน์"
โดย ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Download

โครงการวิจัย "จีน : อเมริกา การขับเคี่ยวแห่งศตวรรษและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย"
โดย ศิวพล ละอองสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต Download


การประชุมเวทีเครือข่ายนักวิจัยคลังปัญญา

โครงการศึกษา "ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี ค.ศ.2030 ของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในกระแสบูรพาภิวัตน์"
โดย ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการวิจัย "การกลับมาของเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ 21 (New Silk Road)"
โดย ศิวพล ละอองสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์วิจัยในไทยโดยนักวิจัยชาวจีนและข้อคิดเห็นเรื่อง เขตห้วยขวาง "ไชน่าทาวน์ใหม่"
โดย รศ. หวี ไห่ชิว (Yu HaiQiu)
Yunnan Academy of Social Sciences  

โครงการวิจัย "ทุนทางสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย (Social Capital and Thailand Reform)"
โดย รศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- โครงการวิจัย ติดตาม และวิเคราะห์ "ความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศ (รายภูมิภาค) เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

- โครงการวิจัย "แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trends) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปในสังคมไทย"
โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต