เวทีสาธารณะเรื่อง “The Changes in World Order” โดย ศาสตราจารย์ ดร. Yan Xuetong


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30-17.00 น. สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “The Changes in World Order” ปาฐกถาโดย เพิ่มเติม

เวทีเรื่อง “Thailand Perspective: มองมุมใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม”


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีเรื่อง “Thailand Perspective: มองมุมใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เวลา 13.00-16.00 น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันฯ และ รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์ กรรมการสถาบันฯ ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มเติม

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 3 เรื่อง “อนาคตจีน:รุ่งหรือร่วง”
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ "อนาคตจีน:รุ่งหรือร่วง" เพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมืองจีน ในช่วงเปลี่ยนผ่านของจีนยุคสีจิ้นผิง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. อดีตเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล
2. คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2 เรื่อง “นโยบาย One Belt, One Road ของจีน”
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องวิเทศสโมสรส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ


ด้วยสถาบันการทูตและการต่างประเทศ และสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกันจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงานและความเห็นจากนักวิชาการนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง "ข้อเสนอของจีนว่าด้วย One Belt One Road" ซึ่งผู้นำจีนได้นำเสนอต่อประชาคมโลกเมื่อปลายปี 2556 และสถาบัน Chinese Academy of Social Sciences ได้จัดเวทีสัมมนานานาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่กรุงปักกิ่งโดยที่ข้อเสนอ One Belt One Road Initiative เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวสำคัญของจีนและเกี่ยวข้องกับนานาประเทศในหลายทวีป รวมทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงกับไทยในหลายด้าน ดังนั้น เพื่อการศึกษาและพิจารณาข้อเสนอนี้อย่างรอบด้านในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยต่อ โดยมีวิทยากร ดังต่อไปนี้
1. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ผู้อำนวยการกองเอชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก
2. นาวาเอกวชิรพร วงศ์นวครสว่าง ผู้อำนวยการกองวิชาความมั่นคงและวิชาการพิเศษ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
3. นายนพพร เทพสิทธรา ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย Download
 

เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โลกเปลี่ยนขั้วกับอนาคตประเทศไทย”
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


เนื่องจาก ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ ปี 2015 (National Security Strategy 2015) ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของหรัฐอเมริกากับภูมิภาคต่างๆของโลกและไทยในอนาคต สถาบันคลังปัญญาฯ จึงร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง “โลกเปลี่ยนขั้วกับอนาคตประเทศไทย” เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน แนวคิดต่อเรื่องดังกล่าว รวมถึงแนวทางการปรับตัวของไทยต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น โดยมีวิทยากร ดังต่อไปนี้

1.ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2. ท่าน สุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตประจำ 5 ประเทศ
3. รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. พล.ท.เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร(วสท)
ดำเนินรายการโดย ท่าน สมปอง สงวนบรรพ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบัน การทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลังรังสิต Download
     

เวทีสาธารณะ เรื่อง ปัญหาอาชญากรรมกับการก้าวเข้าสู่ระชาคมอาเซียน (Crime and the ASEAN community) ตอน การจัดการคอร์รัปชั่น และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00– 16.30 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ


สถาบันคลังปัญญาฯ ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง ปัญหาอาชญากรรมกบั การก้าวเข้าสู่ระชาคมอาเซียน (Crime and the ASEAN community) ตอน การการจัดการคอร์รัปชั่น และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน แนวคิดต่อเรื่องดังกล่าว ผ่านมุมมองของศาล อัยการ ทนายความ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนแนวทางการจัดการคอร์รัปชั่นและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมีวิทยากร ดังต่อไปนี้
1.ศ.จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2. นาย วันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
3. นาย วันชัย สอนศิริ ทนายความและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
4. พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ดำเนินรายการโดย น.ส. ศิริลักษณ์ ผ่องโชค