เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร รศ.ดร.สมเกียรติ โอสถสภา
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
นพ.ระวี มาศฉมาดล นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
พลโทเจิดวุธ คราประยูร พลโทจุมพล เฉลยถ้อย
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย นาวาอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร