บทความ

หน้าที่ | 1 | 2 |
ภาพรวมความคิดและยุทธศาสตร์ของจีนในปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ดร.สารสิน วีระผล
ท่านทูตวิบูลย์ คูสกุล
คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย

อุดรธานี : ศรีแห่งยุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจจีน

ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบอบประชาธิปไตยแบบจีน

รศ.ดร. Guo Jing
รองหัวหน้าฝ่ายการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

ข้อจำกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น

นายฮากีม ผูหาดา
นักวิจัยอิสระ

พิเคราะห์การต่างประเทศไทยให้ราชสถาบันภูฏานฟัง

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญา ฯ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลยุทธ์สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการสถาบันคลังปัญญาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

Huaxi หมู่บ้านที่รวยที่สุดในจีน

ปลายฟ้า บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิจัย

มุสลิมในภาคตะวันออกของจีน

อุสมาน วาจิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

ปักกิ่ง "นครแห่งอนาคต"

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

อัตราค่าไฟฟ้าสำรองกับความไม่เสถียรของกำลังไฟฟ้าจากแสงแดด

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง สรพิพัฒน์
อดีตประธานสายพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

โฉมหน้าที่แท้จริงของทรัมป์

บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ฝาง หนิง
ผู้อำนวยการสถาบันรัฐศาสตร์ CASS
แปลโดย เทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

กระตุกกลไกสมอง กระตุ้นคลังสมองชาติ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษาสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ความมั่นคงทางพลังงานไม่ได้มีเพียงมิติเดียว

โดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

บทเรียนจากแนวทางการพัฒนาประเทศของจีนเทียบกับตะวันตก

แปลจีนโดย นายเทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

"ที่ตั้ง" ประเทศไทย

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

เบื้องหลังรัฐประหารตุรกีกับการต่อสู้ทางการเมือง

รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการกำกับทิศทางสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

10 เป้าหมายปฏิรูปการเมือง พลิกโฉมประเทศ

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

สุขภาวะของประชาชนเมื่อต้นรัชกาลที่ 9: รู้ไหม จำได้ไหม

ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

บทวิจารณ์หนังสือเพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย

โดย อ. เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
อาจารย์ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทฤษฎีการวิเคราะห์ชนชั้น อธิบายการเลือกตั้งของอเมริกาในครั้งนี้ได้หรือไม่

แปลจีนโดย นายเทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

"หลั่นล้า" อีโคโนมี อีกหนึ่งทางเลือกแห่งอนาคตไทย

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

70 ปี ของ ร.9 : 70 ปีของโลก


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ทรัมป์กับบูรพาภิวัตน์


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ ONE BELT ONE ROAD คืออะไร

นายเทวินทร์ แซ่แต้
ผู้ช่วยนักวิจัย

ระบบการศึกษาจีน อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต


นางสาวฐิตาพร จบสัญจร
ผู้ช่วยนักวิจัยเยี่ยมเยือน (Visiting Research Assistant)

ผู้นำทางความคิด 2015 : เสียงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก

ยุวดี คาดการณ์ไกล
รองผู้จัดการโครงการคลังปัญญาฯ

ทำอย่างไรให้อาหารเพื่อสุขภาพราคาถูกลง?


ปลายฟ้า บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิจัย

เบตง:การปรับตัวของเมืองชายแดนท่ามกลางกระแสบูรพาภิวัตน์

วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ณัฐธิดา เย็นบำรุง
อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
ผู้ช่วยนักวิจัย

ความคิดสร้างสรรค์จากการรวมกลุ่ม : บทเรียนเพื่อการพัฒนาสังคมไทย

คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ การแลกเปลี่ยนร่วมกันโดยเครือข่ายโครงการคลังปัญญาฯ

บทบาทตุรกีในประเทศไทย:มุมมองและข้อสังเกต

อัชฮาร์ สารีมะเจ๊ะ
นักวิชาการอิสระ

ข้อเสนอนโยบาย One Belt, One Road


เรียบเรียงโดย วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ผู้ช่วยนักวิจัย

วิกฤตหนี้กรีซ: ย้อนรอยบทเรียนทางเศรษฐกิจ

วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ผู้ช่วยนักวิจัย

แนวคิดการสร้างความปรองดองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญจะนำชาติไปสู่สันติสุขได้อย่างไร


ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คลังสมอง (Think Tank) : พัฒนาการและการจัดอันดับปีล่าสุด

จุฑามาศ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

เขตห้วยขวาง "ไชน่าทาวน์ใหม่"


Haiqiu Yu (Assosiate Professor)
Yunnan Academy of Social Sciences

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสิงคโปร์ในยุคบูรพาภิวัฒน์ : บทเรียนต่อประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี Lee Kuan Yew School of Public Policy

“ฟาฏอนี” มหาวิทยาลัยแห่งยุคบูรพาภิวัตน์


อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล
ผู้ช่วยนักวิจัย

หน้าที่ | 1 | 2 |