ดร.สารสิน วีระผล

Contents
multimedias
เวที
เวที Think Tank ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย : เรียนรู้อดีตเพื่อปรับตัวสู่อนาคต
โดย ดร. สารสิน วีระผล
อดีตเอกอัครราชทูต
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต