เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง อาเซียน จีน และไทย ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
(เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต)

วิทยากรโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี
ดร.สารสิน วีระผล อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พลโทเจิดวุธ คราประยูร
รศ.ดร.สมเกียรติ โอสถสภา ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
พลโทจุมพล เฉลยถ้อย พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ นพ.ระวี มาศฉมาดล
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อ.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
นาวาอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร คุณยุวดี คาดการณ์ไกล
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.
โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร