เวทีนักคิด..ศาสตราจารย์ยรรยง จิระนคร
เวทีนักคิด..ศาสตราจารย์ยรรยง  จิระนคร                     

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

 ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ

Uploaded : November 29, 2013

เวที Think  Tank ครั้งที่ 14 ยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปในยุคบูรพาภิวัตน์
ยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปในยุคบูรพาภิวัตน์

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ

Uploaded : November 22, 2013

สัมมนาคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์เรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่ต่อประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
สัมมนาคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ (ช่วงที่ 1)

เรื่อง มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 

ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี

Uploaded : October 13, 2013

สัมมนาคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ (ช่วงที่ 2)

เรื่อง มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 

ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี

 

Uploaded : October 13, 2013

เวที Think Tank ครั้งที่ 13  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย : แนวคิดและมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภายใต้บูรพาภิวัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย :แนวคิดและมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภายใต้ยุคบูรพาภิวัตน์

วันที่ 17 ตุลาคม 2556

ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

Uploaded : October 24, 2013

เวที Think  Tank ครั้งที่ 12 การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอิสลาม : ความท้าทายและโอกาสสำหรับอาเซียนและไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกอิสลาม : ความท้าทายและโอกาสสำหรับอาเซียนและไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

Uploaded : September 2, 2013

เวที Think Tank (16 ส.ค. 56) ยุทธศาสตร์ของพม่าต่อจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกาในยุคบูรพาภิวัตน์
ยุทธศาสตร์ของพม่าต่อจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกาในยุคบูรพาภิวัตน์

โดย ฯพณฯพิษณุ  สุวรรณชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

Uploaded : September 2, 2013

เวที Think  Tank ครั้งที่ 11การเติบโตของกลุ่ม "BRICSA" ภายใต้โลกหลายขั้ว ความท้าทายต่อไทยและอาเซียน
การเติบโตของกลุ่ม"BRICSA"ภายใต้โลกหลายขั้ว ความท้าทายต่อไทยและอาเซียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

Uploaded : August 14, 2013

เวที Think  Tank ครั้งที่ 10  การสร้างเมืองของจีน - แนวคิดและนโยบาย

การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย - 1
Upload : May 6, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 10

"การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย"

การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย - 2
Upload : May 6, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 10 

"การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย"
การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย - 3
Upload : May 6, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 10

"การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย"การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย - 4
Upload : May 6, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 10

"การสร้างเมืองของจีน-แนวคิดและนโยบาย"

เวที Think Tank ครั้งที่ 9  ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) - 1
Upload : Apr 18, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 9 

"ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) - 2
Upload : Apr 18, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 9 

"ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)

ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) - 3
Upload : Apr 18, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 9

"ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565) - 4
Upload : Apr 18, 2013

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 9

"ประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)

บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East)
บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East) -1 Part1 Part2

Upload : 

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 8 

"บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East)บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East) -2 Part3 Part4
Upload :

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 8 

"บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East)


บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East) -3 Part5 Part6
Upload :

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 8 

"บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East)


บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East) -4 Part7 Part8
Upload :

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 8

"บูรพาภิวัตน์กับเศรษฐกิจสีเขียว (Green East)

กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund-1
Upload : Oct 29, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 7 

"กองทุนความมั่งคั่ง(Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund-2
Upload : Oct 16, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 7 

"กองทุนความมั่งคั่ง(Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"


กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund-3
Upload : Oct 30, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 7 

"กองทุนความมั่งคั่ง(Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"


กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund-4
Upload : Oct 30, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 7 

"กองทุนความมั่งคั่ง(Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"

ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์
ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์-1
Upload : Aug 16, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 6 

"ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์-2
Upload : Sep 13, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 6 

"ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์"ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์-3
Upload : Sep 13, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 6 

"ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์"


ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์-4
Upload : Aug 16, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 6 

"ระบบการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์

ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์
ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์-1
Upload : Aug 7, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 5  

"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์-2
Upload : Aug 7, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 5  

"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์-3
Upload : Aug 7, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 5  

"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์"


ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์-4
Upload : Aug 7, 2012

ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ -- งานสัมมนา เวที THINK TANK ครั้งที่ 5  

"ศักยภาพของอุดมศึกษาไทย กับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในยุคบูรพาภิวัตน์"

อาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี
อาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี-1
Upload: jun 6, 2012


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ --งานสัมมนาเวที Think Tank ภาคีระดมปัญญา ครั้งที่ 4 เรื่อง

"พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในยุคบูรพาภิวัฒน์"
อาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี-2
Upload: jun 6, 2012


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ --งานสัมมนาเวที Think Tank ภาคีระดมปัญญา ครั้งที่ 4 เรื่อง

"พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในยุคบูรพาภิวัฒน์"
อาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี-3
Upload: jun 6, 2012


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ --งานสัมมนาเวที Think Tank ภาคีระดมปัญญา ครั้งที่ 4 เรื่อง

"พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในยุคบูรพาภิวัฒน์"

อาเซียนตอนบนกับจีนในยุคบูรพาภิวัตน์และเออีซี-4
Upload: jun 6, 2012


ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์ --งานสัมมนาเวที Think Tank ภาคีระดมปัญญา ครั้งที่ 4 เรื่อง

"พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในยุคบูรพาภิวัฒน์"
จีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัฒน์
จีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัฒน์-1
Upload: Apr 14, 2012


THINK TANK ครั้งที่ 1 เรื่องจีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัฒน์-2
Upload: Apr 15, 2012

THINK TANK ครั้งที่ 1 เรื่องจีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัฒน์-3
Upload: Apr 16, 2012

THINK TANK ครั้งที่ 1 เรื่องจีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัฒน์-4
Upload: Apr 17, 2012


THINK TANK ครั้งที่ 1 เรื่องจีนและอาเซียนในยุคบูรพาภิวัตน์

จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต