เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7 เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ร่วมกับ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
พลโทเจิดวุธ คราประยูร พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นพ.ระวี มาศฉมาดล
ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
อ.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ พันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ คุณบรรยง พงษ์พานิช
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
คุณยุวดี คาดการณ์ไกล คุณสุธัมมะ ธรรมศักดิ์
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.
โรงแรมวีโฮเทล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร