ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

Contents
Multimedias
เวที
เวทีวิชาการครั้งที่ 25 เรื่อง การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
โดย ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม VIE hotel กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
Download