เวทีThe Ambassadors' Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย"
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ ร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวที The Ambassadors’ Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย" โดย ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณูปการที่ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ได้ทำไว้ให้แก่ประเทศไทย
เวทีThe Ambassadors' Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศในประเทศไทย"
วันที่ 22 มีนาคม 2559 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวที The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศในประเทศไทย" โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน ระหว่างเหล่าอดีตเอกอัครราชทูต ซึ่งถือเป็นนักปฏิบัติในทางการต่างประเทศ กับตัวแทนคณาจารย์ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องมากขึ้นระหว่างหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวในปัจจุบันกับการผลิตบุคลากรในสายการต่างประเทศให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เวทีThe Ambassadors' Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์ของไทยต่อดุลแห่งอำนาจใหม่ในศตวรรษที่ 21
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ท่านสมปอง สงวนบรรพ์ อดีตเอกอัครราชทูต
ดร.สารสิน วีระผล อดีตเอกอัครราชทูต
ท่านสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต
ท่านอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง อดีตเอกอัครราชทูต
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต