วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่: 52/347 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-997-2200 ต่อ 1283
โทรสาร: 02-997-2200 ต่อ 1216 

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4
ที่อยู่: 637/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-938-8826
โทรสาร: 02-938-8864