เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ร่วมกับ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์
อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
นพ.ระวี มาศฉมาดล ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์
รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ อาจารย์อนุชาติ พวงสำลี
คุณสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ พญ.ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์
คุณยุวดี คาดการณ์ไกล นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร