ผู้บริหาร
ทีมวิชาการ

นางสาวปลายฟ้า บุนนาค

นายอรุณ สถิตพงศ์สถาพร

นายปาณัท ทองพ่วง

นายอุสมาน วาจิ
นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์จิระโรจน์ มะหมัดกุล

อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณอัสมะ ตันหยงดาโอะ

นักวิจัยอิสระ

อาจารย์ชาคริต เทียบเธียรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ศิวพล ละอองสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยนักวิจัยเยี่ยมเยือน