ผู้บริหารสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติต้อนรับศาสตราจารย์จางเหวยเหวยในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ผู้บริหารสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ นำโดย ศ.ดร เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ศาสตราจารย์จาง เหวยเหวย ผู้อำนวยการ The China Institute มหาวิทยาลัย Fudan และกรรมการสถาบันคลังสมองชั้นสูงแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพมหานคร

เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรื่อง ผู้นำจีนคณะใหม่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 : บทเรียน และทิศทางต่อโลกและไทย

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 9 เรื่อง ผู้นำจีนคณะใหม่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 : บทเรียน และทิศทางต่อโลกและไทย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล และ รศ.ดร.หยู ฉวุน (Yu Qun: อ. มังกร) โดยพูดคุยในประเด็นกระบวนการคัดสรรผู้นำชุดใหม่ของจีน ทิศทางนโยบายภายในและต่างประเทศของจีน และทิศทางที่ไทยต้องเตรียมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำและทิศทางนโยบายของจีน ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กทม. เพิ่มเติม


เวทีวิชาการครั้งที่ 27 เรื่อง การเมืองและการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง การเมืองและการต่างประเทศของเกาหลีเหนือ โดยมี ศ.ดร. Dong Xiangrong ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Sciences : CASS) ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาเป็นผู้บรรยาย เพื่อทำความเข้าใจในการเมืองภายในและระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี จากมุมมองของจีน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.


การประชุมหารือ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยไทย-จีน และการสร้าง Think Tank ของไทย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ร่วมกับ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้หารือถึงโอกาส ความท้าทาย และข้อเสนอยุทธศาสตร์การวิจัยไทยจีน ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จตุจักร กทม.


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 26 เรื่อง แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 30 ปี หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และแนวโน้มในอนาคต และเรื่อง แนวคิดการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบตะวันออก

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดเวทีวิชาการเรื่อง แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 30 ปี หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน และแนวโน้มในอนาคต โดยมี รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน๋ กรรมการสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นวิทยากร และ เรื่อง แนวคิดการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบตะวันออก โดยมีอดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กทม.


ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับบูรพาภิวัตน์ 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับบูรพาภิวัตน์ ณ รร.มัธยมยานากาวา จ.นครศรีธรรมราช (ขอบคุณภาพจาก FB page โรงเรียนมัธยมยานากาวา)


ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาตินำเสนอ ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายปาณัท ทองพ่วง นางสาวปลายฟ้า บุนนาค และนายอุสมาน วาจิ ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯ นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทบาทของจีนในเอเชียกลาง บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในอาเซียน : กรณีศึกษามาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว และ โลกมุสลิมกำลังผงาด (The Rise of Muslim World) ตามลำดับ ณ ห้องประชุม อาคารพร้อมพันธู์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว กทม. โดยมีคุณยุวดี คาดการณ์ไกล รองประธานสถาบันคลังปัญญาฯ และ อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ ให้ความเห็นต่อร่างรายงานวิจัย


ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  ร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ Prof. Zhu Lingjun Deputy Director General, Department of Party Building, CCPs (พรรคคอมมิวนิสต์จีน)

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  ร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ Prof. Zhu Lingjun (ผู้ชายเสื้อขาวที่นั่งฝั่งขวามือ) Deputy Director General, Department of Party Building, CCPs (พรรคคอมมิวนิสต์จีน) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมอีกด้วย อาทิ รศ.ดร.Dong Yawei(ผู้ชายเสื้อฟ้าที่่นั่งฝั่งขวามือ), Department of Party Building, CCPS


ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมหารือกับ Mr.XUE Li

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมหารือกับ Mr.XUE Li (ผู้ชายเสื้อขาวที่นั่งตรงกลางทางฝั่งซ้ายมือ) ผู้อำนวยการและนักวิจัยอาวุโส(Senior Fellow) Department of International Strategy, Institute of World Economics and Politics (IWEP), Chinese Academiy of Social Sciences(CASS) ประเทศจีน


สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย คุณกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต ให้การต้อนรับทีมงานสถาบันคลังปัญญาฯ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง โดย คุณกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต ให้การต้อนรับทีมงานสถาบันคลังปัญญาฯ 

เรียงจากซ้าย คนที่หนึ่ง คุณยุวดี คาดการณ์ไกล สอง คุณวศิน ธรรมวาสี (อัครราชทูตที่ปรึกษา) สาม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ สี่ คุณกานติมน รักษาเกียรติ ห้า อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ หก รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ เจ็ด คุณวิฑิต เภาวัฒนาสุข (ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ)


ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ Mr.Xiao Qian อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศของจีน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนกับ Mr.Xiao Qian อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศของจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

เรียงจากทางซ้าย คนที่หนึ่ง Miss Zhang Ying สอง Mr.Zheng Xin สาม อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ สี่ Mr.Xiao Qian ห้า ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หก รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ เจ็ด คุณยุวดี คาดการณ์ไกล แปด ดร.พนา สถิตศาสตร์


ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนหารือกับ Prof.Fang Ning ผู้อำนวยการสถาบันรัฐศาสตร์ ของ Chinese Academy of Social Sciences ประเทศจีน และคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนกับ Prof.Fang Ning ผู้อำนวยการสถาบันรัฐศาสตร์ ของ Chinese Academy of Social Sciences ประเทศจีน และคณะ ณ สถาบัน Chinese Academy of Social Sciences กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

เรียงจากซ้าย คนแรก รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ คนที่สอง ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คนที่สาม Prof.Fang Ning คนที่สี่ อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คนที่ห้า คุณยุวดี คาดการณ์ไกล คนสุดท้าย ดร.พนา สถิตศาสตร์ (เลขานุการโท สถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน)


ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เข้าเยี่ยมชมห้องแสดงนิทรรศการ Huawei

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ทีมงานคลังปัญญาฯ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เข้าเยี่ยมชมห้องแสดงนิทรรศการของ Huawei บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน


ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์ : ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่"

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์ : ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกใหม่" ในหลักสูตรภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 35 ตอน "การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0" ณ ห้องประชุมสามศร อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 


เวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 8 เรื่อง การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 8 เรื่อง การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา

วิทยากร โดย ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม VIE hotel กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.


เวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 7 เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ครั้งที่ 7 เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทย : พึ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการและ/หรือเศรษฐกิจแบบหลั่นล้า?

วิทยากร โดย รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ณ โรงแรม VIE hotel กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.


ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัตน์

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญกล่าวปาฐถกถาพิเศษเรื่อง "ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัตน์" ในงานเสวนา "ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?" ในวาระครบรอบ 68 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560


เวทีการประชุมเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยหลั่นล้าอีโคโนมี

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดการประชุมเสวนา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยหลั่นล้าอีโคโนมี และได้เชิญคุณอุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัด อบต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง "หลั่นล้าอีโคโนมี ที่อำเภอเถิน" รวมถึงมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว

ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560


เสวนาในหัวข้อ "สันติภาพในเงาความขัดแย้ง: ว่าด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวิถีการดำเนินชีวิต" อาจารย์ อาทิตย์ ทองอินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันคลังปัญญาฯ และ นาย อุสมาน วาจิ ผู้ช่วยนักวิจัยประจำสถาบันคลังปัญญาฯ ได้รับเชิญจากชมรมภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ "สันติภาพในเงาความขัดแย้ง: ว่าด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวิถีการดำเนินชีวิต"

วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน"

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 


สถาบันคลังปัญญาฯ พบ ศาสตราจารย์ Zhang Weiwei แห่งมหาวิทยาลัย Fudan ประเทศจีน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ โดย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พบกับ ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย Zhang Weiwei ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีน (China Institute) มหาวิทยาลัยฟู่ต้าน (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน พร้อมด้วยนักวิจัยชาวจีนของสถาบันดังกล่าว ณ สถาบันวิจัยประเทศจีน มหาวิทยาลัยฟู่ต้าน ทั้งสองสถาบันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางทางวิชาการของกันและกัน พลวัตของวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในไทยและจีน และพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการไทย-จีนในอนาคต ข่าวการพบปะกันครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย "หลั่นล้า economy" ได้อย่างไร

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วย "หลั่นล้า economy" ได้อย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาและเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ The Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาและเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ The Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

วิทยากรโดย อดีตเอกอัครราชทูตวิบูลย์ คูสกุล คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ในวันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง ทุนนิยมไทยและทุนนิยมโลก : ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง ทุนนิยมไทยและทุนนิยมโลก : ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน

วิทยากรโดย ดร.อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์

ในเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังปัญญา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง อาเซียน จีน และไทย ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ (เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต)

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง อาเซียน จีน และไทย ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ (เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต)

วิทยากรโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร


เวที Think Tank เรื่อง Futures' Thailand 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 สถาบันคลังปัญญาฯ จัดเวที Futures' Thailand เชิญคนรุ่นใหม่ในวงการต่างๆ

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้อาวุโสที่มากประสบการณ์ โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ และอดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1

 


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ต้อนรับอธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School of Chinese Academy of Social Science (GSCASS) พร้อมคณะ จากประเทศจีน

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank ครั้งที่ 12 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS โดย ศาสตราจารย์ ดร.Huang Xiaoyong อธิการบดีบัณฑิตวิทยาลัย GSCASS นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันคลังปัญญาและ GSCASS อีกด้วย


ประชุมเวที Think Tank เรื่องพัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมเวที Think Tank ครั้งที่ 11 เรื่องพัฒนาการทางการเมืองในจีน: โอกาสและความท้าทาย ณ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันคลังปัญญาฯ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Understanding China's Democracy : Progress and Challenges โดย รศ.ดร. Guo Jing รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science Think Tank อันดับ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน ในการบรรยายได้กล่าวถึงความคิดและโครงสร้าง "ประชาธิปไตย" ในความหมายของจีนที่แตกต่างจากประชาธิปไตยตะวันตก และกล่าวถึงโครงสร้างการปกครองของประเทศจีนที่มีทั้ง "พรรค" และ "รัฐ" เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำความเข้าใจการเมืองจีน

 


คลังปัญญาประชุมร่วมกับ รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science (CASS)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้ต้อนรับ รศ.ดร. Guo Jing รองผู้อำนวยการแผนกการเมืองเปรียบเทียบ Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Science สถาบันคลังปัญญา ̣(Think Tank) อันดับ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน โดย รศ.ดร. Guo Jing ได้แนะนำโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันรัฐศาสตร์ (Institute of Political Science) และ CASS กล่าวถึงสถานการณ์การศึกษาวิจัยทางด้านการเมืองในจีนในปัจจุบัน รวมทั้งความสนใจถึงประเด็นศึกษาด้านการเมืองในประเทศไทย

ณ ห้องประชุมสถาบันคลังปัญญาฯ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 กรุงเทพมหานคร


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้มใหม่ของโลกกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ โอสถสภา

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารเมืองชายแดนของฮังการี

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีวิชาการ เรื่อง การบริหารเมืองชายแดนของฮังการี โดย อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00-21.00 น. ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี


การประชุมคลังปัญญาสัญจร เรื่อง ยะลา.. เมืองชายแดนใต้กับทิศทางพัฒนาเมืองในระดับภูมิภาค

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมคลังปัญญาสัญจร เรื่อง ยะลา.. เมืองชายแดนใต้กับทิศทางพัฒนาเมืองในระดับภูมิภาค

ในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 เวลา ณ จังหวัดยะลา


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 12 เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เวทีวิชาการ เรื่อง ทางออกและอนาคตของเกษตรกรไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong Coffee โดย คุณสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์ (ก้อง วัลเลย์) ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกาแฟ Gong coffee

ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง ยาปฏิชีวนะ : วันนี้โลกต้องทบทวนและยกเครื่องระบบสุขภาพใหม่

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เวทีวิชาการ เรื่อง ยาปฏิชีวนะ : วันนี้โลกต้องทบทวนและยกเครื่องระบบสุขภาพใหม่ โดย แพทย์หญิงเขมรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคลังปัญญา อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ลาดพร้าว


เวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทย : ภายใต้บริบทโลกใหม่และสังคมที่เปลี่ยนไป

ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เวที Think Tank เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทย : ภายใต้บริบทโลกใหม่และสังคมที่เปลี่ยนไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง อำนาจของสหรัฐอเมริกากำลังเสื่อมลงหรือไม่ (สรุปจากข้อคิดของ Prof. Joseph Nye)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีวิชาการ เรื่อง อำนาจของสหรัฐอเมริกากาลังเสื่อมลงหรือไม่ (สรุปจากข้อคิดของ Prof. Joseph Nye) โดย อดีตเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 9 เรื่อง จุดยกพลขึ้นบกในประเทศไทยของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีวิชาการ เรื่อง จุดยกพลขึ้นบกในประเทศไทยของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.จานง สรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง


เวทีวิชาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Futures' China

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ จัดเวที Think Tank เรื่อง Futures' China โดย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง


ประชุม เรื่อง ระนอง เมืองยุทธศาสตร์ชายแดน

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติประชุม ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 ในการนี้ได้พบและแลกเปลี่ยนความรู้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองพร้อมคณะ และประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ศึกษาประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเมือง ในฐานะเมืองชายแดนและเมืองพหุวัฒนธรรม


The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 3 เรื่อง “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย"

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ ร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวที The Ambassadors’ Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์กับการต่างประเทศของไทย" โดย ศ.ดร. สมปอง สุจริตกุล คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณูปการที่ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ ได้ทำไว้ให้แก่ประเทศไทย


ทีมงานคลังปัญญาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยจาก CASS ประเทศจีน

วันที่ 11 เมษายน 2559 สถาบันคลังปัญญาฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.ดร. Zhou Fangye นักวิจัยจาก Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองด้านสังคมศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของจีน โดยได้พูดคุยกันในหลายประเด็น ทั้งช่องทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคต โครงสร้างการบริหารและการทำงานของ CASS ปัญหาท้าทายในแวดวงวิชาการของจีน รวมทั้งเรื่องความท้าทายของการพัฒนาเศรษฐกิจกับนวัตกรรมพลังงานทางเลือกของจีนในปัจจุบัน


เวทีนักวิจัยคลังปัญญา: การนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


วันที่ 5 เมษายน 2559 สถาบันคลังปัญญาฯ จัดเวทีนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยคลังปัญญา 5 เรื่อง

ณ รร. เจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก


ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์" ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาฯ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์" ในการเสวนาวิชาการที่จัดโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เรื่อง "ประเทศไทยในวาระการจัดระเบียบโลกใหม่ (Thailand in the new world order) ร่วมกับวิทยากรอีกสองท่าน คือ ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน และอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม


The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 2: ปัญหาในการสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศในประเทศไทย

วันที่ 22 มีนาคม 2558 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวที The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศในประเทศไทย" โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน ระหว่างเหล่าอดีตเอกอัครราชทูต ซึ่งถือเป็นนักปฏิบัติในทางการต่างประเทศ กับตัวแทนคณาจารย์ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/การทูตและการต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องมากขึ้นระหว่างหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวในปัจจุบันกับการผลิตบุคลากรในสายการต่างประเทศให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป


ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์" ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาฯ และอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บูรพาภิวัตน์" ในการเสวนาวิชาการด้านการเมืองและความมั่นคง ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก


The Ambassadors' Forum ครั้งที่ 1: ยุทธศาสตร์ของไทยต่อดุลแห่งอำนาจใหม่ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 สถาบันคลังปัญญาฯ ร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต จัดวงเสวนาอดีตเอกอัครราชทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการปรับยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองโลกที่จีน-โลกตะวันออก ก้าวขึ้นมาแข่งขันกับสหรัฐ-โลกตะวันตก ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต


เวทีเครือข่ายนักวิจัย: นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้สถาบันคลังปัญญา ครั้งที่ 2

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดเวทีเครือข่ายนักวิจัย: นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้สถาบันคลังปัญญา ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 พ.ย.2558 ณ ตึกพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4


ปาฐกถา 14 ตุลา 2558 เรื่อง ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์: โลกที่เปลี่ยนไปจากยุค 14 ตุลา 2516 ถึง 14 ตุลา 2558

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้แสดงปาฐกถา 14 ตุลา 2558 ในหัวข้อ "ไทยในยุคบูรพาภิวัตน์: โลกที่เปลี่ยนไปจากยุค 14 ตุลา 2516 ถึง 14 ตุลา 2558" ในวาระครบรอบ 40 ปี 14 ตุลา 2516 มีสาระสำคัญคือ เรียกร้องให้คนไทยสลัดกระบวนทัศน์แบบสงครามเย็นในการคิด-ทำเรื่องการต่างประเทศและการเมืองในประเทศออกไป ในยุคบูรพาภิวัตน์นี้ ไทยควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งจีน อาเซียน และสหรัฐ มีความเป็นตัวของตัวเองและดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีศักยภาพมาก แต่ที่ผ่านมาเรามักมองแต่เรื่องลบ-วิพากษ์ตัวเอง แต่ไม่ค่อยสร้างสรรค์

หน้าที่ | 1 | 2 |